Ochrana osobních údajů

I. Správce osobních údajů

DeLu Work s.r.o. IČO: 09686819 adresa: Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín e-mailová adresa: kancelar@deluwork.cz

(dále jen „správce“)

II. Subjekt údajů – kandidát podávající žádost na webové stránce deluwork.cz

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ na webových stránkách deluwork.cz a odesláním registračního formuláře uděluji správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů podle podmínek uvedených níže.

III. V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je správci poskytli, zejména: jméno, příjmení, titul, datum narození, vzdělání, pracovní zkušenosti, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, trvalé bydliště, fotografie, skupina řidičských průkazů, informace o vašich znalostech, dovednostech a schopnostech.

IV. Za jakým účelem bude správce zpracovávat mé osobní údaje?

Se souhlasem bude správce zpracovávat vaše osobní údaje za účelem:

zprostředkování zaměstnání, včetně předávání osobních údajů (obvykle ve formě životopisu) potenciálním zaměstnavatelům/uživatelům, ověření referencí od předchozích zaměstnavatelů pro provedení výběrového řízení, hodnocení vašich znalostí, dovedností a schopností ve formě hodnocení, vedení databáze kandidátů za účelem zprostředkování zaměstnání, marketingu (obchodní sdělení, newslettery, tržní průzkumy, průzkumy spokojenosti se službami, marketingové analýzy).

V. Jaký je právní základ zpracování údajů?

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů uvedených v bodě III. pro účely uvedené v bodě IV. je váš souhlas.

To však neplatí pro právo/povinnost správce zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v bodě III. na základě jiné právní důvody, zejména pokud jde o zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti týkající se správce (vedení účetnictví a daňových evidencí, zajištění zdravotní a sociální péče v případech stanovených platnými právními předpisy, evidenci pracovní doby atd.).

VI. Jak dlouho bude správce zpracovávat mé osobní údaje?

Správce bude zpracovávat vaše osobní údaje pro účely uvedené v bodě IV. na základě vašeho souhlasu po dobu 5 let, pokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

VII. Jak a kdy mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, zasláním e-mailu na adresu: kancelar@deluwork.cz. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, které vychází ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také neovlivní zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na jiném právním základě než souhlasu (tj. zejména pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, splnění zákonné povinnosti nebo z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

VIII. Kdo má přístup k mým osobním údajům?

K vašim osobním údajům budou mít přístup správce a případně také třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují odpovídající záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky vyplývající z platných právních předpisů a zajišťuje odpovídající ochranu vašich práv. Zpracovatelé však budou mít přístup k těmto údajům pouze po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu.

Vaše osobní údaje mohou také být v nezbytném rozsahu předávány potenciálním zaměstnavatelům nebo jiným zaměstnavatelům v souladu s § 307a zákoníku práce (tj. uživatelům).

IX. Jak se mohu obrátit na správce?

Můžete se na správce obrátit e-mailem: kancelar@deluwork.cz nebo písemně na adresu sídla správce, tj. Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín. Správce má právo požadovat prokázání vaší totožnosti, aby se zabránilo přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zlepšení kvality služeb a vedení evidence o plnění právních povinností správcem je veškerá komunikace mezi vámi a správcem monitorována.

X. Jaká práva mám v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte zejména následující práva:

právo kdykoli odvolat souhlas; právo na opravu nebo doplnění osobních údajů; právo požadovat omezení zpracování; právo vznést námitku nebo podat stížnost v určitých případech; právo na přenositelnost dat; právo na přístup k osobním údajům; právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; právo podat stížnost dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů; další práva stanovená v nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

XI. Musím poskytnout své osobní údaje? Co když nebudu poskytovat osobní údaje?

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Nejste povinni je poskytnout. Pokud však neposkytnete své osobní údaje, nebudou vám uloženy žádné sankce. Pokud však své osobní údaje správci neposkytnete, správce nebude schopen vám poskytnout řádnou službu v oblasti zprostředkování práce.

XII. Jak jsou chráněny mé osobní údaje?

Všechny osobní údaje předané správci jsou chráněny standardními postupy a technologiemi. Nicméně nelze objektivně zaručit úplnou bezpečnost vašich osobních údajů. Proto nelze zaručit 100%, že osobní údaje nebudou získány třetími osobami, nebudou dešifrovány, zničeny, zničeny, ztraceny, změněny nebo zneužity. Správce však činí veškeré kroky k zajištění maximální možné bezpečnosti vašich osobních údajů.

Poslední aktualizace: 22. června 2023